Unik Bolig

Forslag om ændring af Lov om leje, boligforhold og leje af almene boliger

Oprettet den 6. juli 2022

Ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger

​​​​​​​​​​​​Inden vi har nået at implementere lejeloves ændringer pr. 1. juli 2022 og modtaget en ny lejekontrakt, typeformular A, 10. udgave er der sendt ændringer til lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger i høring. Det skete mandag den 27. juni 2022.

Fire hovedelementer i lovforslaget

Lovforslaget indeholder fire hovedelementer. De skal dels rette op på uhensigtsmæssigheder i lovgivningen og videreføre den hidtil gældende retstilstand. Retstilstanden har ikke tilstrækkelig tydelighed været videreført i den nye lejelov og lov om boligforhold. Derudover indeholder lovforslaget hovedelementer omkring at udmønte en del af aftalen om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. Og til sidst skal lovforslaget følge op på den udvidede udfordringsret.


Få overblikket her

Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger. Det foreslås at indføre mulighed for at medtage udgifter, som udlejeren må afholde til tredjepart. Dette for at opfylde nye krav om månedlige leverancer af forbrugsoplysninger til lejerne, i regnskaberne. Dette gælder både i lov om leje og lov om leje af almene boliger.

Tilbudspligt ved kontrolskifte. Det foreslås også at ændre reglerne om tilbudspligt, således at tilbudspligten aktiveres, når der sker et kontrolskifte over en ejendom. Ændringen foreslås for at udmønte en del af aftalen om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger af 30. januar 2020, hvoraf det bl.a. fremgår: ”Herudover er parterne enige om at ændre lejelovens regler om tilbudspligt, så det ikke er muligt at omgå reglerne om tilbudspligt ved at placere ejendommen i et selskab. Herved sikres det, at lejerne får mulighed for at udnytte den tilbudspligt, de har krav på i henhold til lovgivningen.”

Forsøg med undladelse af beløbsopkrævning ved nævnene. For det tredje foreslås det at give adgang til, at indenrigs- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om forsøg med at undlade at opkræve gebyrer for indbringelse af sager for husleje-, anke- og beboerklagenævn. Ændringen foreslås på baggrund af den udvidede udfordringsret, som har til formål at bidrage til udvikling af nye løsninger ved, at der bl.a. gives kommuner mulighed for at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller begrænsninger i lovgivningen.

Rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen m.v.
Lovforslaget indeholder en række ændringer af lov om leje (lejeloven), samt lov om boligforhold, som skal rette op på utilsigtede ændringer i lovgivningen implementeret ved lejeloven og lov om boligforhold. Heriblandt kan nævnes, at lejen i omkostningsbestemte lejemål og gennemgribende forbedrede lejemål i regulerede kommuner efter aftale kan reguleres én gang årligt efter stigningerne i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, at lejeres videregående rettigheder, som tinglyses, respekterer størst mulige offentlige lån og de øvrige pantehæftelser og byrder, som var tinglyst ved aftalens anmeldelse til tinglysning, samt at henvisningen til anvisningsaftalens varighed ændres, hvorefter der ikke henvises til 6-årsperioden for aftalen om anvisningsret, men til den aftalte periode. Herudover ændres enkelte fejlhenvisninger i lejeloven og lov om boligforhold. Ændringerne foreslås for at bringe lovgivningen i overensstemmelse med retspraksis efter vedtagelsen af lejeloven og lov om boligforhold.


Hold dig opdateret

Det forslås at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2023, dog vil der være nogen af de ”tekniske ændringer / rettelser” der vil træde i kraft pr. 1. juli 2022. Vi holder øje med høringsforslaget og holder dig orienteret via vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.