Privatlivspolitik

Det er vigtigt for Unik at beskytte dine personoplysninger og rettigheder herom. Efter databeskyttelsesfor-ordningens artikel 13 og 14 skal Unik give dig en række oplysninger, når Unik modtager oplysninger om dig fra dig selv og andre.

De oplysninger, Unik skal give dig er følgende:

 1. Unik er den dataansvarlige – hvordan kontakter du Unik?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 9. Retten til at trække samtykke tilbage
 10. Dine rettigheder
 11. Klage til datatilsynet

 

1. Unik er den dataansvarlige – hvordan kontakter du Unik?
Unik er dataansvarlig for de oplysninger, som Unik indsamler om dig. Unik er underlagt den Europæiske databeskyttelseslovgivning , hvor Unik sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Ønsker du at kontakte Unik, finder du Uniks kontaktoplysninger nedenfor.

Unik System Design A/S
Boulevarden 19E, 7100 Vejle
CVR-nr.: 17512692
Telefon: + 45 76 42 11 00
E-mail: unik@unik.dk

Du er også velkommen til at kontakte vores compliance specialist, Nadja Toft Kongstedt. Se kontaktoplysninger nedenfor.
Telefon: + 45 27 27 04 36
E-mail: compliance@unik.dk

 

2. Formålene og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Unik har identificeret følgende behandlingsformål og retsgrundlag:

Behandlingsformål Retsgrundlag
Køb og levering af Uniks ydelser Art. 6, stk. 1, litra b): Opfyldelse af kontrakt
Løbende support
Ansættelse (henvendt til jobansøgninger)
Fakturering Art. 6, stk. 1, litra c): Retlig forpligtelse (Bogføringsloven)
Ajourføring på stamdata Art. 6, stk. 1, litra c) Retlig forpligtelse (GDPR, art. 5, stk. 1, litra d): rigtighed)
Kontakt med henblik på salg Art. 6, stk. 1. litra f) interesseafvejning + art. 9, stk. 2, litra e
Markedsføring af produkter Art. 6, stk. 1. litra f) interesseafvejning

 

3. Kategorier af personoplysninger
De typer af personoplysninger, Unik behandler om dig, kan være:

Unik indsamler almindelige personoplysninger om dig ved tilbud, køb og levering af vores ydelser. Det vil typisk være almindelige kontaktoplysninger såsom navn, firma, firmaadresse, e-mail, stilling, telefonnummer samt oplysninger fra CVR-registret. (Kategori: Artikel 6)

Unik indsamler almindelige personoplysninger om dig ved leverandør- og samarbejdsaftaler. Det vil typisk være almindelige kontaktoplysninger såsom navn, firma, firmaadresse, e-mail, stilling, telefonnummer samt oplysninger fra CVR-registret. (Kategori: Artikel 6)

Unik indsamler almindelige personoplysninger om dig ved fakturering. Det vil typisk være betalingsoplysninger. (Kategori: Artikel 6)

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Unik videregiver eller overlader dine personoplysninger til en række tredjeparter, herunder leverandører af IT-løsninger samt underleverandører. Modtagerne af dine personoplysninger behandler udelukkende dine op-lysninger på vores vegne, og må deraf ikke anvende dine personoplysninger til deres egne formål.

Hvis du har yderligere spørgsmål herom, er du velkommen til at kontakte Unik under afsnit 1 ”Unik er den dataansvarlige – hvordan kontakter du Unik?”

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Unik benytter primært databehandlere beliggende inden for EU og EØS, og de services som Unik benytter hos Microsoft (fx Office 365), er lageret i EU datacentre.

I tilfælde af eventuelle overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller international organisation sikrer Unik, at overførelsen underlægges passende beskyttelsesforanstaltninger.

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
De personoplysninger, Unik indsamler om dig, stammer hovedsageligt fra dig selv. Udover de personoplysninger, du selv giver til Unik, indhenter Unik oplysninger fra CVR-registret med henblik på at kunne fore-tage behandling efter behandlingsformålene som er angivet i pkt. 2.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Unik tilsigter at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne samt baggrunden for opbevaringen heraf. Opbevaring af dine personoplysninger kan være underlagt anden lovgivning, fx bogføringsloven, hvor Unik er pålagt at opbevare personoplysninger i en bestemt tidsperiode. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår dine personoplysninger slettes.

 

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Unik anvender forskellige sporringsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på Uniks sider, og dine interaktioner med os. Herunder kan nævnes Cookies, der behandles i Google Analytics og Leadfeeder, hvor begge fungerer som databehandlere for Unik. Cookies anvendes til at tilpasse og forbedre Uniks indhold og dermed øge værdien af de annoncer, der vises på Uniks sider. Cookies gemmes på din computer, mobil etc. med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Unødvendige Cookies kan altid fravælges igen, hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger om dig på dette grundlag.

 

9. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har, som registreret, til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Unik på de anførte kontaktoplysninger under afsnit 1 ”Unik er den dataansvarlige – hvordan kontakter du Unik?”. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

10. Dine rettigheder
I nedstående kan du læse nærmere om dine rettigheder som registreret.

I forbindelse med dine rettigheder, gør Unik opmærksom på, at Unik kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller æn-dre en eksisterende praksis uvæsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personoplysninger eller andet, der vil anses for at være ekstremt upraktisk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Unik på de kontaktoplysninger, der er oplyst i afsnit 1 ”Unik er den dataansvarlige – hvordan kontakter du Unik?”

Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)
Du har, som registreret, ret til at få indsigt i de oplysninger, Unik behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (Rettelse)
Du har, som registreret, ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til at blive glemt (Sletning)
Du har, som registreret, i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig selv, inden tidspunktet for Uniks almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har, som registreret, i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Unik fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har, som registreret, i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Uniks behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet)
Du har, som registreret, i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til anden uden hindring.

 

11. Klage til Datatilsynet
Du har, som registreret, ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Unik behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk