Unik Bolig

Ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Opdateret den 6. juli 2022

Der er i sidste uge udsendt lovforslag i høring vedrørende ændring af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper.

Lovforslaget indeholder ændringer i andelsboliglovens § 5, stk. 2, hvori der ændres i to ud af lovens tre værdiansættelsesprincipper. Andelsboliglovens § 5 regulerer maksimalprisreglerne for andelsboligforeninger, hvilket dækker over den pris, en andel maksimalt må overdrages til.

Andelsboliglovens § 5, stk. 2´s tre værdiansættelsesprincipper for fastsættelse af værdien af forenings ejendom er følgende:

  1.  anskaffelsesprisen,
  2. den kontante handelsværdi som udlejningsejendom på grundlag af en vurdering, der ikke må være ældre end 18 måneder, og som er foretaget af en valuar med indsigt i prisfastsættelsen og markedsudviklingen for udlejningsejendomme (valuarvurdering), eller
  3. den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter § 3 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme (offentlig vurdering).

Som følge af at ejendomsværdiansættelsen for erhvervsejendomme, herunder andelsboligforeningers ejendomme, er afskaffet, påvirker dette værdiansættelsesprincippet den offentlige vurdering i andelsboligloven.

For at afbøde denne påvirkning, foreslås der med lovforslaget ændringer i to af værdiansættelsesprincipperne i andelsboligloven, hvorefter den gældende andelsboliglovs § 5, stk. 2, litra b, ændres ved, at gyldighedsperioden på en valuarvurdering forlænges fra 18 til 42 måneder.

Endvidere ændres den gældende andelsboliglovs § 5, stk. 2, litra c, hvorefter den seneste ansatte offentlige ejendomsværdi (typisk fra år 2012) kan nettoprisindeksreguleres.

Det forslås at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2023.

Vi holder øje med høringsforslaget og du holder dig orienteret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev her. Nyhedsbrevet udkommer ca. 1 gang pr. måned.